Menu

Documenten

Document R-1800-14-8128-30r

Compareerde voor etc., Norbart Laurens Brokken, eerder weduwenaar van wijlen Anna Maria van Hees, wonende, alhier, ter eenre, en Cornelis, Hendrik en Laurens Norbart Brokken, Gerard van Loon als in huwelijk hebbende Anna Maria Brokken, mitsgaders nog den voorn. Cornelis Brokken in qualiteit als momboir en Jan van Hees als toeziender, over de minderjarige Peter, Gijsbert en Hendrica Brocken, alle kinderen van voorn. Norbart Laurens Brocken, in huwelijk verwekt aan voorn. nu wijlen zijne eerdere huisvrouw Anna Maria van Hees, mede wonende alhier, ter andere zijde, te kennen geevende dat den comparant ter eenre, en de comparanten ter andere zijde, ingevolge het contract tusschen hun voor leden dezer municipaliteit gepasseert den 9 december 1799 waar aan ten deeze cortheids halve word gerefereerd, als nu met elkanderen te hebben aangegaan en gemaakt de navolgende afdeeling erfscheijding der erfgoederen, dewelke den comparant ter eenre met voorn. zijne overledene huisvrouw in 't gemeen te bezitten plagt, volgens inventaris daar van almede voor leden uit de municipaliteit alhier gepasseert den 16e november 1799, zijnde men op zigten de meubilaire en andere roerende goederen onderling geaccordeerd en overeengekomen, waar omtrent geene nadere deeling zal behoeven plaats te hebben als dezen daar van wederzijds ontslaande bij deeze,

Overmits dewelke, zoo is Norbart Laurens Brokken voorn., bij blinde lotinge ten deele bevallen, en zal dienvolgens voor zijne portie hebben, behouden en in wettigen eigendom erffelijk blijven possideeren,
Eerstelijk, een halff huis, naar den zuijdenkant, scheidende op de graat van de schouw, met schop de helft in het gebruijk en onderhout van de put en de helft van den hoff mede aan den zuijdenkant, zoo als is afgereent, zamen groot een loop ofte daar omtrent, gestaan en gelegen alhier te Tilburg, aan de Hasselt, aldaar oost de straat, west D.J. van Hogendorp, zuijd Leonardus van Tulder, en noord de kinderen van Norbart Laurens Brokken voorn. met de wederhelft van gem. huijs en hoff, belast met de helft in negen en een halff vaten rogge jaarlijx, aan't Weeshuijs in den Bosch, en de helft in eene stuijver St. Steve chijns jaarlijx aan D.J. van Hogendorp alhier,
Item een parceel ackerland, groot drie loop, ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatze voors., oost de kinderen Norbart Laurens Brokken, west Leonardus van Tulder, zuijd Norbart Pijnenborg en andere, en noord D.J. van Hogendorp, zijnde voors. goederen te zamen belast met de helft in eenen Schepene gelofte groot in capitaal tweehondert gulden, a 4 prct, ten behoeve van Gerard Peijnenborg,
Item, met de helft in een Schepene gelofte, groot eenhondert en zeventigh guldens capitaal, iets min of meer, a 3 1/2 prct, ten behoeve van Justinus Clijsen, welke beide voors. capitalen, den condivident in deze, voor de helfte, ten zijnen lasten is neemende bij het passeeren deezer, zijnde de wederhelft ten laste van de verkrijgers van het volgende lot,
En zal den condivident van dit lot in vergelijk van caveling, trekken en genieten van de verkrijgers van het volgende lot, de somme van hondert guldens, eens, te betalen binnen twee maanden na dato van het passeeren deezes.

Overmits dewelke, zoo is Cornelis, Hendrik en Laurens Brokken, Gerard van Loon als in huwelijk hebbende Anna Maria Brokken, mitsgaders nog den voorn. Cornelis Brokken in qualiteit als momboir en Jan van Hees, als toeziender over de minderjarige Peter, Gijsbert en Hendrica Brocken, alle kinderen van voorn. Norbart Laurens Brokken, in huwelijk verwekt aan wijlen voorn. zijne eerdere huijsvrouw Anna Maria van Hees, te zamen, bij blinde lotinge ten deele bevallen, en zullen dienvolgens voor hunne portie hebben, behouden en in wettigen eigendom erffelijk blijven possideeren,
Eerstelijk een halff huijs naar den noordenkant, scheidende op de graat van de schouw, met de geheele schuur en stal onder een dak, als mede de helft van den hoff, aan den noordenkant, zoo als is afgereent, groot zamen een loop, ofte daar omtrent, gestaan en gelegen alhier te Tilborg, aan de Hasselt, aldaar oost de straat, west D.J. van Hogendorp, zuijd Norbart Laurens Brokken, met de wederhelft, en noord Martinus Nooijens, belast met de helft in negen en een halff vaten rogge jaarlijx aan't Weeshuijs in den Bosch, en met de helft in eene stuijver St. Steeve chijns jaarlijx, aan D.J. van Hogendorp alhier,
En laastelijk, een parceel zoo weide als land, groot drie loop, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatze voors., aldaar oost en noord D.J. van Hogendorp, west Norbart Laurens Brokken, en zuijd Dingena van Aal,
Zijnde gemelde goederen te zamen belast met de helft in eenen Schepene gelofte, groot in capitaal tweehondert guldens, a 4 prct, ten behoeve van Gerard Pijnenborg, en met de helft in een Schepene gelofte, groot eenhondert en zeventigh gulden capitaal iets min of meer, a 3 1/2 prct, ten behoeve van Justinus Clijsen cum suis, welke beide voors. capitaelen, de condividenten in dezen, voor de helft ten hunnen lasten zijn neemende bij het passeeren deezes, zijnde de wederhelft ten lasten van de verkrijgers van het vorige lot,
En zullen de verkrijgers van dit lot, in vergelijk van caveling moeten uitkeeren aan de verkrijger van het voorige lot, de somme van eenhondert guldens, eens, te betalen binnen twee maanden na dato van het passeeren deezes.

Voorts is tusschen parthijen condividenten, wel expresselijk geconditioneert en ondersprooken, dat elk van hun zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden aan, met de lasten, pagten en chijnsen van den jare 1800.
En wijders, dat ider op zijn aangekaveld deel en lot, zal moeten gedogen en onderhouden, alle wegen, steegen etc., gelovende etc., en alle verhoolen commer etc. pro ut in forma.
De condividenten verclaren, dat voors. goederen geen leen subject zijn, aan het Leenhoff in den Bosch.
Aldus gedaan ende gepasseert, voor en ten overstaan van etc., die etc..
Actum den zeven en twintigsten januarij agtienhondert.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832