Menu

Documenten

Document R-1776-14-446-18r

Otto van Dijck vorster alhier en gequalificeerde bij acte van den heere Raad en Rentmeester Generaal der Domeijnen van Braband in 't quartier van s'Bosch de dato 4 october 1745 ende kragt van authorisatie van Marcellus Mastenbroeck collecteur der ordinaire s'lands verponding gecombineerd met de koninx beede over Tilborg de dato 30 december 1775 op hem vorster gegeeven naer voorgaende gedreeve? executie en verdere formaliteijten in cas van executie gerequireert breeder vermeldens de conditie van publique verkooping de datis 25 meij en 8 junij 1776 door den inventaris ad interum ten overstaen van heeren officier en scheepenen alhier gehouden, gementioneert, waar toe ten deesen bravitatus ... wert gerefereert heeft ad opus instabentium verkocht, opgedraegen en overgegeven aan Gijsbert van den Broek zoo voor zijn zelve als meede voor en ten behoeve van de presente gelijke kinderen wijlen Petronella Jan Boor daar vader van is, Jan Gijsbert van den Broek uijtgesondert Jan van der Steede als in huwelijk hebbende, Jennemaria van den Broek, den welken in gebreeken is gebleeven den koop te accepteeren, de erffelijke goederen staande in't quohier der verponding op den naam van Jan Gijsbert van den Broek, bestaande in een huijs schop schuur met den hoff en aangeleegen erve groot te zaamen zeven L offte etc. gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar aan 't Kraaijven, oost de erve wijlen de heer doctor Mutsaers, zuijd de gemeene straat, west Adam van Riel, en noord Francis Coolen,
Belast met eene rente van drie guldens s'jaars aan't comptoir van de heer rentmeester A: Verster te s'Bosch, item met eenen stuijver agt penningen chijns s'jaers aan den Edele Heer alhier,
Item een parceel akkerland groot een L ofte etc. geleegen als voor aldaer oost de erve wijlen Cornelis Vermeer, zuijd de weduwe Adriaan Peeters, west Adam van Riel, en noord de gemeene heijde,
Item een parceel erve groot vijff L ofte etc. geleegen als voor oost Francis Cornelis Beris, zuijd ..., west de gemeene straat en noord de H: Geest Armen alhier,
Belast met drie guldens s'jaers aan't comptoir van de heer rentmeester A: Verster te s'Bosch,
Item een parceel beemde groot vier L ofte etc. geleegen als voor in Jacobs Hoek, oost de Leij, zuijd de weduwe Castelijns, west de Leij, de Landscheijding en noord een dijckje,
Belast met eenen stuijver en eenen penning chijns s'jaers aan den Edele Heer alhier, voorts los en vrij, uijtgenoomen weegen etc. ende heeft etc. geloovende super se bona creditorum garandiam more solito soo als in t stuk van parate executie en onwillig decreet behoort deese verkoopinge altijd te zullen houden en doen houden voor goed vast bondig en van waarden zonder eenig weederseggen en allen verhoolen kommer pro ut in forma,
Actum den twintigsten julij 1700 zes en zeeventigh,

Cooppenn: en slaagen 161 guldens aan hande vande secretaris.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832