Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1770-14-8159-220r

Jan van Hees woonagtig te Tilborg de helft in huijs en land groot een Lopens ofte soo groot en klijn het selve aen elkander gelegen is onder Tilborg ter plaatse genaamt Klijn Hasselt nevens erve des heeren van Tilborg d'een zijde en nevens erve van Norbert Tuerlings d'ander sijde, streckende voor van erve Peter de Cremer tot op erve des heeren van Tilborg, hem aangekoomen mits doode en aflijvigheijt van sijne moeder voor de helft soo hij verklaarde, heeft hij wettelijk en erffelijk opgedragen en overgegeven Norbert Brock woonagtig te Tilborg man en momboir van Maria van Hees sijns tranportants suster aan wien de wederhelft is competeerende, t samen met alle de schepene brieven daar van ... en met den alingen regten hem opdrager daar inne kompeterende en heeft helmelinge daar op vertegen inne maniere in dien gewonelijk zijnde, gelovende op verband van zijn persoon en goederen hebbende ende verkrijgende, dat voors: opdragen, overgeven en vertijden, altijt voor goet, vast, steedig en van waarden te sullen houden en allen kommer, kalangie en aentaal daer inne wesende ofte komende afte doen geheelijk, uijtgenomen den grond cheijns aende den heere van Tilborg tot eene stuijver ofte soo groot en klijn daar uijt mogte gaen item nog aen pagten vier vat min vijff kan rog aen den geenen daar toe geregtigt mede soo groot en klijn daar uijt mogte gaan, mitsgaders s'lands en dorps lasten, kommeren en servituten, daar toe soo van ouds regt als gewoonte wegen te onderhouden, staande en gehoorende, getuijgen waren hier over N: Harm van s'Gravesande en D: D: Kempenaar, schepenen in s'Bosch, gegeven den seven en twintigsten januarij 1700 seventig.

Nb. De originele acte hiervan is verleden voor schepenen in s'Hertogenbosch en later overgeschreven in Tilburg ("Boschbrieven").Zoeken in website: De Hasselt voor 1832