Menu

Documenten

Document R-1753-14-8196-2r

Compareerde voor etc. Anneken Hendrik Lambregts weduwe wijlen Leendert van Gils dewelke verklaarde te desisteeren van't regt van togt ten behoeve van haar kint op een huijs en hof groot een half lopensaat etc. gestaan en gelegen binnen deese Heerlijckheijt Tilborg, ter plaatse de Hasselt, sonder daarop eenig regt te reserveren maar daar van renuntieerende in gerequireerde forma, actus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc. actum den agsten januarij seventien hondert drie en vijftig.

Hendrik Leenders van Gils cedit bij erffmangeling aan Peter Corsten een half huijs aan den zuijdenkant scheijdende op de graat van de schouw tussen deese en de wederhelft ten noorden met den hoff daar aan groot een half Lopensaat ofte etc. gestaan en gelegen binnen deese Heerlijckheijt Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar oost de straat, zuijt Adriaen Matthijs Maas, west Norbert Leenhouwers, en noort Govert van Helvoort, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den agsten januarij seventien hondert drie en vijftig.

Cooppenn: 450 gulden voldaan.

Peter Corsten cedit bij erffmangeling aan Anneken Hendrik Lambregts weduwe wijlen Leendert van Gils ter togte en Hendrik Leendert van Gils ten erffregte een half huijs aan den oostenkant scheijdende op de graat van de schouw tussen deese en de wederhelf ten westen een geheel schop en hof daar aan groot een L ofte etc. gestaen en gelegen binnen deese Heerlijckheijt Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar oost en zuijt de kinderen Gerard Koijen, west Joris van de Pas, noort de straat, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den agsten januarij seventien hondert drie en vijftig.

Cooppenn: 400 gulden voldaan.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832