Menu

Documenten

Document R-1751-14-8159-167r

Wouter Scheffers woonende te Tilburg een half huijs aan de sijde kant scheijdende op den graad van de schouw, bestaande in een keuken kamer en een kleijn kamertje een geheele schop en den hof daar bij gehoorende groot dartig roeden of daer ontrent, gestaen en gelegen tot Tilburgh ter plaetse genaemt de Hasselt, oost de waeterlaat suijt de weduwe Justinus van Hest, west de straet, en noort Henderick Noijens, hem aangekomen bij coop en opdragt tegens Gerart Gijsbert Verschueren pro ut in litt. de Tilburgh dato ses en twintigsten maart 1749, heeft hij wettelijk en erffelijk opgedragen en overgegeven Adriaan Horsten wonende te Tilburgh t'samen met alle en een igelijke schepene brieven, van 't geene voorz: is eenigsints mentioneerende ende metten alingen regte hem opdrager daar inne competeerende, en heeft helmelinge daar op verteegen, inne maniere in dien gewoonelijk sijnde, gelovende op verbant van sijn persoon en goederen hebbende ende vercrijgende, dat voors: opdragen overgeven en verthijden, altijt voor goet vast stedig en van waerden te sullen houden, en allen commer calangie en aantaal daar inne weesende ofte komende, aff te doen geheelijk, uijtgenomen s'lands en dorps lasten commeren en servituten, soo van ouds regt als gewoon te wegen tot voors: goederen te onderhouden staende en gehorende, getuijgen waren hier over L: J: Smits en D: J: H: van s'Gravesande schepenen in s'Bosch, gegeven den negenden december xvii een en vijftig, onder stont in lib: N: D: Blankendael, was geteekent H: J: Blankendael junior, onder aan hingen 2 segels in groene wasse.

Nb. De originele acte hiervan is verleden voor schepenen in s'Hertogenbosch en later overgeschreven in Tilburg ("Boschbrieven").Zoeken in website: De Hasselt voor 1832