Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1750-115-85-84

In den name Godes amen.
Compareerde voor mij Cornelis Bles notaris openbaer bij den Ed: Mog: Rade van Brabant in 's Gravenhage geadmitteert binnen de Heerlijckheijt Tilborg residerende ter presentie van de getuijgen naer genoemt in eijgener persoon d'eersame Cornelia Janse de Jong meerderjarige jonge dogter woonagtig binnen dese Heerlijcheijt Tilborg voorn: mij notaris bekent, gesont naer den lichame gaande en staende haar verstant memorie en sinnen wel magtig en gebruijkende soo mij notaris ende getuijgen genoegsam was blijkende,
Die welcke uijt aanmerckinge van de swackheijt en sterffelijckheijt des menschen, de seeckerheijt des doods en de onseeckere uure en tijt van dien niet gairne van dese werelt willende scheijden sonder alvoorens van haer tijdelijcke goederen haar bij Godt almagtig ter deser aarde verleent en nog te verleenen te hebben gedisponeert, soo als zij verclaerde bij desen haren tegenwoordigen testamente t selve te doen uijt vrijen gemoede sonder persuatie offte mislijdinge van jmanden, eerstelijck recomanderende haar onsterffelijcke siele soo en wanneer die uijt haar sterffelijcke lighaam sal komen te scheijden in de grondelose barmhertigheijt Godes almagtig, en haar dode lighaam de aarde ter christelijcker begraeffenisse.
Komende nu vervolgens ter dispositie van het tijdelijcke soo verclaerde zij testatrice alle hare naer te latene goederen soo roerende als onroerende obligatien gout, silver, gemunt en ongemunt actien schulden en credieten, egene ter werelt uijtgesondert welcke zij testatrice stervende metter doot ontruijmen en naerlaten sal, bij desen geheel en al te maken gunnen ende geven aan Pitronelle Jan Jansen de Jong huijsvrouw van Adriaan Jan de Roij, der testatrice eenige suster, en bij voor overleijden van de selve hare suster als dan op de selver wettige kinderen hooffs gewijse de dode hant met de levende te deijlen dat is te seggen ingevalle een ofte meer van haar testatrice susters kinderen mede voor haar testatrice mogte afflijvig worden dat in sulcken geval die wettige kinderen van de selve, hare ouders staacks gewijs in hare testatrice naer te latene goederen sullen representeren en neffens hare oomen ofte ... mede deijlen
Justitueerende ende nominerende soo en in dier voegen als voors: staet hare suster Pitronella Janssen de Jong getrouwt met Adriaan Jan de Roij tot hare eenige en universele erffgenaam met volcomen regt ende titule van justitutie, egter nogtans onder expressen wille ende begeerte der testatrice dat den voors: Adriaan Jan de Roij getrouwt met voors: haar testatrice suster Pitronella geene de minste heerschappije ofte eijgendom aan voors: haere naerlatenschap sal off mag hebben, latende daervan alleen de magt aan voors: hare suster Pitronella om in cas des noots daervan te disponeren die te vercopen belasten offte beswaren als haren raet gedragen sal, en bij vooroverleijden op der selver kinderen verweckt aan Adriaan Jan de Roij voors: de selve hare suster, in voegen als voors institueerende, en der zelver kinderen als 't geval exeert substitueeren tot hare eenige en universeele erffgenaam ofte erffgenamen met volcomen regte en titule mitsdesen
T'gene voors: staet de testatrice voorgelesen zijnde verclaerde te wesen haer testament laesten en uijterste wille, die zij begeert dat alsoo naer hare doot in allen puncten en delen precieselijck sal worden agtervolgt stadt grijpen en zijn volcomen effeckt sorteren niet tegenstaende eenig solemniteijten naer regten gerequireert ende nogtans hier ... die begeert zij testatrice dat sullen gehouden worden voor geinsereert, derogerende mede alle costuijme en andere actens dese ter contrarie en de voors: erffgenamen naermaels hinderlijck voor soo veel in haar testatrice magt is alles soo zij testatrice openlijck seijde en verclaerde.
Aldus gedaan en gepasseert ten comptoire mijns notaris ter presentie en ten overstaen van Conraet Engelbregt, en Johannes Swalbach beijde inwoonders alhier lieden van gelove hiertoe versogt, die de minute ten pricipale neffens de testatrice en mij notaris hebben ondertekent, heden den twintigsten augustij seventien hondert vijfftigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832