Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1748-115-77-247v

Inden naame des heere amen, compareerde voor mij Johan Adriaan van meurs openbaar notaris bij etc. Rade en Leenhove van Brabant in 's Hage geadmitteert binnen de Heerlijckheijt Tilborg resideerende, ende ter presentie van de naargenoemde getuijgen Piternella Nouwens wed. en gestelde erffgenaam van wijlen Norbart Willem Francken woonende alhier aande Hasselt, mij notaris bekent, gesont gaande en staande haar verstand memorie en sinnen wel hebbende en volcomentlijck gebruijckende als bijt passeere deses genoegsaam was blijckende, de welcke verclaarde overdagt te hebben de broosheijt des menschen leeven, de seeckerheijt des doots en de onseeckere ure derselver, ende niet gaarne van dese werelt willen schijden sonder ... haare tijdelijcke goederen te hebben gedisponeert, soo als is doende bij dese tegenwoordigh testamente, en sulcx uijt haaren vrijen eijgen wille sonder persuatie van imand soo sij verclaarde, eerstelijck beveelende sij testatrice haare onsterfelijck ziel soo wanneer die uijt haar sterfelijck lichaam sal kome te scheijden inde grondeloose barmhartigheijt van godt almagtigh en haar doode lichaam tot eene ... begraaffenisse, komende vervolgens ter dispositie van haare tijdelijcke goedere, soo verclaart sij testatrice voor eerst te legateere aanden soogenaamden H Geest armen deser Heerlijckheijt Tilborg eene somme van vijfftigh guldens eens,
Item legateert sij testatrice aan Dielis Bollaars woonende tot Breda, en bij sijn vooroverlijden aande kinderen van Herman Francken eene somme van hondert gulden eens,
Item aande kinderen van Herman Francken, en bij vooroverlijden aande kintskinderen van Francken bij representatie eene somme van hondert guldens eens,
Item aande kinderen van P de Beer, en bij vooroverlijden aan hunne kinderen, bij representatie eene somme vanhondert guldens eens,
Item aan Nicolaas Francken eene somme van vijffentwintigh gulden eens,
Item aande kinderen van Peter vander Weegen een somme van vijffentwintigh gulden eens,
Item aan Johannes Jan Cornelissen eene somme van wijffentwintigh guldens eens,
Item aande heer Adriaan Jan Coolen eene somme van hondert guldens eens, dog bij vooroverlijden wil en begeert de testatrice dat genoemde hondert guldens, sullen genooten en geproffiteert worden bij de wed. van Spaandonck of haare kinderen bij presentatie, bij de kinderen Jan Gerits Verbunt en bij de kinderen van Johannes P. de Cocq, ieder voor een derde part,
Item legateert testatrice aan Ida Jan Coolen en Peter van Spaandonck, en bij vooroverlijden aan haare kinderen bij representatie eene somme van hondert guldens,
Item aande kinderen van Johannes P de Cocq daar moeder aff is Elisabeth Cleijssen een somme van hondert guldens eens,
Item aan de kinderen van Jan Gerits Verbunt daar moeder aff was Anthonetta Jan Coolen, en bij vooroverlijden aande kintskinderen bij representatie eene somme van hondert guldens eens,
Item aande kinderen van Cornelis Schalken, daar moeder af was Ida Nouwens, en bij vooroverlijden aande kintskinderen bij representatie eene somme van vijffenseventigh guldens eens,
Item aan Hendrick P Nouwens en bij vooroverlijden aan sijne kinderen eene somme van vijffentwintigh guldens eens,
Item legateert sij testatrice aan Geertruijd Cornelis Heestermans woonende tot Antwerpen jaarlijcx haar leeven lanck geduerende eene somme van ses gulden, en aan Cristina Antonij Nouwens woonende tot 's Bosch jaarlijcx haar leeven lanck geduerende gelijcke somme van ses guldens,
Verders maakt gunt ende geeft sij testatrice alle haare verdere en resterende goederen soo roerende als onroerende, obligatien gout silver gemunt ende ongemunt, actien schulden ende crediten, geene uijtgesondert welcke de testatrice metter doot ontruijmt ende naargelaten sal, soo hier als elders gelegen aan Johannes P van Spaandonck, en Jan Herman Francken, mitsgaders deselve oock als uijtdeelders der voorgenoemde legaten, en executeurs van desen haaren testamenten aanstellen, egter ander expressen wil en begeerte van haar testatrice ingeval een der genomineerde erffgenamen of executeurs voor de testatrice quam aflijvigh te worden, in dat geval sal de langst levende de alleen weesen erffgenaam en executeur van desen haaren testamente, de selve int geene voors. staat tot haare eenige en universeele erffgenaamen nomineerende en institueerende met volcome regt en ... van institutie bij ende mits desen allent geene voors staat de testatrice duijdelijck voorgeleesen zijnde, verclaarde te weesen haar testament laaste ende uijtterste wille, t geene sij begeert dat naar haar overlijden in all sijn parten en deelen sal worden agtervolgt en naargecomen t sij als ... donatie ofte andersints soo het selve alderbest sal kunne bestaan goet ende van waarden weesen, alwaart dat alle solemnitijten die naar regten gerequireert in desen niet naar behooren waaren geobserveert versaakende het uijtterste beneffitie te mogen genieten, Alhier gedaan ende gepasseert binnen Tilborg ten woonhuijse van de testatrice voornoemd en ter presentie van Jan Baptist Beris en Joris Janssen van Gorp beijde woonende alhier, als getuijgen hier toe versogt etc. heden den negentienden januari seventienhondert aghtenveertigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832