Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1744-14-8159-113r

Wouter van de Laak als man ende momboir van Maria Michielse van Vugt en Lijsbet Michielse van Vugt met den momboir bij haer hier toe verkozen ende naar gewoonte van den regter aan haar gegeven ende verleent soo voor haar selven als sig meede fort en sterck makende ende rato caverende voor haar suster Helena Govert van den Boer weduwe Govert Michielse van Vugt, een perceel heij en weijland groot ontrent twee ende een halff lopense off soo groot en kleijn 't selve onder de Heerlijckheijt Tilborg aende Hasselse Capel gelegen is, d'een zijde de weduwe Jan Swagemakers, d'ander sijde de gemeente d'een eijnde Peter Willems, d'ander eijnde Peter de coperslager, hen aangecomen van haare ouders gelijck sij verclaarden hebben sij mits desen wettelijck ende erffelijck opgedragen ende overgegeven Adriaan Mattijsse Maas meede wonende te Tilborg te samen met alle ende iegelijcke schepene brieven daar van mensionerende, ende met den alingen regten hen daar inne competerende ende heeft helmelinge daar op vertegen inne manieren in dien gewoonelijck sijnde, gelovende op verband van henne personen ende goederen hebbende ende vercrijgende, met fort en sterckmakinge als voor, ende alle commer calangie ende aentaal daar inne wesende offte comende aff te sullen doen geheelijcken uijtgenomen s'lands en dorps lasten commeren en servituten soo van outs regt als gewoonte wegen tot voors. goederen te onderhouden staende ende gehorende, getuijgen waren hier over Nicolaas de Blankendaal ende Jacob Laurens Chatvelt schepenen inne s'Hertogenbosch, gegeven den seven en twintigsten meij seventien hondert vier en veertig onder stond in lib Blankendael fol: 236 verso en was geteekent N D: Blankendael hier onder aan hangen twee zegels in groene wasse.

Nb. De originele acte hiervan is verleden voor schepenen in s'Hertogenbosch en later overgeschreven in Tilburg ("Boschbrieven").Zoeken in website: De Hasselt voor 1832