Menu

Documenten

Document R-1743-14-8159-107v

Dominicus Lauwereijs van Heijst wonende tot Tilborgh een parceel weij en ackerlant groot ontrent vijff lop: off soo groot en kleijn 't selve gelegen is tot Tilborgh ter plaatse genaamt aan de Hasselt oost den heer van Tilborgh, west Gerard Couwenberg, zuijd Adriaan de Jongh, noord Jan Schofferen, hem aangkomen bij doode en afflijvigheijt van sijne ouders en ... de scheijdinge en deijlinge soo hij verclaarde heeft mitsdesen wettelijck, en erffelijck opgedragen en overgegeven Leendert Dionijs van Tulder meede wonende aldaar te samen met alle en een ijgelijcke schepenen brieven van't geen voors: is eenigsints mentioneerende metten alinge regte hem opdrager daarinne competerende en heeft helmelingen daar op verthegen inne maniere in dien gewoonelijck sijnde gelovende op verband van sijn persoon en goederen hebbende, ende vercrijgende, het voors: opdragen, overgeven, en verthijden, altoos voor goet, vast, steedigh, en van waarden te sullen houden, en alle commer, calangie, en aantael, daarinne wesende, off koomende, aff te sullen doen geheelijck uijtgenomen een rente van vijff en vijftig stuijvers jaarlijcx aan den Armen van Tilborgh, mitsgaders s'lants en dorps lasten commeren en servituten soo van outs, regt als gewoonte weegen daar toe te onderhouden staande ende gehorende, getuijgen waaren hier over Jan Louis Verster en Francois Christiaan Chombach, schepenen inne s'Hertogenbosch, gegeven den vijff en twintigste september seventien hondert drie en veertigh, onder stont in lib: Groulart Fol: 261, verso was geteeckent J: H: D: Groulart, hier onder aan hingen twee zegels in groene wassche.

Nb. De originele acte hiervan is verleden voor schepenen in s'Hertogenbosch en later overgeschreven in Tilburg ("Boschbrieven").Zoeken in website: De Hasselt voor 1832