Menu

Documenten

Document R-1720-14-8189-1r

Willem Denis Deckers als in houwelijck hebbende Maria Cornelis Smittens cedit Peter Cornelis Schaepsmeerders een huijs, hoff ende aengelagh groot samen twee loopensaten ofte etc. gestaen ende gelegen onder dese Heerlijcheijd van Tilborg ter plaetse aende Hasselt aldaer oost de straet, zuijd Anthonij Schoffers, west den selven, ende noord Jan Janssen de Jongh, item een perceel ackerlant ende weijde groot samen vijff loopensaet ofte etc. gelegen als voor, oost den Edelen Heer alhier, zuijd den selven, west Adriaen Anthonij Gerits, ende noord de weduwe Laureijs van Heijst, belast met negen en een halff vat rogge s'jaers aent Gasthuijs van den Bosch ende nog met eenen stuijver chijns sjaers aenden Edelen Heer alhier, voorts wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., ende alle commer etc. pro ut in forma, actum den vijffden augustij seventien hondert en twintigh,

Cooppenn: 450 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832