Menu

Documenten

Document R-1710-14-8158-73r

Daniel Peter van Hest, mitsgaders Adriaen de Bee als man en momboir van Barbara van Hest, beijde woonende tot Tilborgh, een huijs hoff ende aengelagh, groot ontrent veertien roeden ofte soo groot ende cleijn gelegen is tot Tilborgh voors. ter plaetse genaempt op de Hasselt, neffens erve des naevolgende coopers aen beijde de sijden ende een eijndt, streckende metten andere eijnde op de gemene straet, hun aengecomen bij successie van wijlen Huijbert en Bastiaen van Hest, henne respective oomen, soo sij verclaerden, hebben sij wettelijk vercogt Peter Embregts Maes mede wonende tot Tilborgh voors. om van denselve coopere metten erffregte te hebben en te besitten, ende hebben de voorn. vercooperen het geene voors. is, den voors. coopere opgedragen met helmelinge verthijdenisse, inne manieren in dien gewoonlijk sijnde, geloovende op verbant van henne respectieve persoonen en alle haere goederen present en toecomende dat sij den voors. coopere van't geene voors. is, altijt schuldige en geregte sullen doen waerantschappe, ende allen commer calangie en aentael daer inne wesende ofte comende de voors. vercrijger aff sullen doen geheelijck, uijtgenomen dorps lasten commeren ende servituten daer toe soo van outs regt als gewoonte weege te onderhouden staende ende gehorende, getuijgen waren hier over schepenen inne s'Bosch Jacob Lodewijck Sweerts de Landas en Francis van Blotenburg, gegeven den sesden januarij xvii en tien onderstont ... Teffelen, en onder aen hingen twee zegels in groene wasse.

Nb. De originele acte hiervan is verleden voor schepenen in s'Hertogenbosch en later overgeschreven in Tilburg ("Boschbrieven").Zoeken in website: De Hasselt voor 1832