Menu

Documenten

Document R-1708-14-8158-63r

Jan Ariaen Smolders een acker teulants groot ontrent twee en een halff loopensse gelegen tot Tilborgh, ter plaetse aen de Hasselt, ter eenre Joost Gijsberts de Beer, ter andere sijde Jan Adriaens, strekkende metten eene eijnde van de gemeene straet, tot op erve Jan Vermeer metten andere eijnde hem aengecomen van sijne ouders, soo hij verclaerde, heeft hij mitsdesen wettelijk en erffelijk vercogt Eijmbert Peter Maes wonende ter plaetse voors. van denselven cooper metten erffreghte te hebben en te besitten, en heeft den vercoopere het geene voors. is den cooper opgedragen met helmelinge verthijdenisse in maniere indien gewoonlijk sijnde, gelovende op verbant van sijn persoon ende alle sijne goederen present ende toecomende dat hij denselve vercrijgere van't geene voors. altijt schuldige en geregte sal doen waerantschappen ende dat hij ook allen commer, calangie en aentael daer inne wesende ofte comende, de voors. vercrijger aff te doen geheelijck uijtgenomen dorps lasten, commeren en servituijtten, van outs regts als gewoonte weegen te onderhouden staende ende gehoorende, getuijgen waeren hier over schepenen in s'Bosche Abraham Hubert en Gerit van Breugel gegeven den negentiende meert seventien hondert en agt onderstont ... Crollius en onder aen hingen twee zegels in groene wasse.

Nb. De originele acte hiervan is verleden voor schepenen in s'Hertogenbosch en later overgeschreven in Tilburg ("Boschbrieven").Zoeken in website: De Hasselt voor 1832