Menu

Documenten

Document R-1663-14-8012-270r

Kennelijck sij eenen iegelijcken, dat op heden datum dezes, voor schepenen van Tilborch ende Goirle, ondergenaemt, in propre persoonen sijn gecomen ende gecompareert, Jan, Cornelis ende Daniel gebroederen, soonen wijlen Adriaen Jan Adriaenssen van Beurden, daer moeder aff was Adriaentjen Cornelis Gerits, Gerit Gerits Veramelvoirt, als man ende momboir van Maria sijne huisvrouwe, dochter wijlen Adriaen ende Adriaentjen voornoemt alle voor hen selven, de voors. Jan noch als momboir ende Michiel Cornelis Michiel Daniels als toesiender over den onmondige sone wijlen Gerit Adriaenssen van Beurden, daer moeder aff is Jenneken Cornelis Michiel Daniels, int bijwesen van Jan Gerit Smolders den ouden tegenwoordich getrouwt sijnde mette voors. Jenneken, dewelcke hebben bekent, ende beleden, bekennen ende belijden midts desen metten anderen eene erffscheijdinge ende deijlinge gemaeckt ende aengegaen te hebben van de erffelijcke goederen, hen midts het overlijden van henne voors. ouders eenichsints aengecomen, inden volgende forme ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmidts den welcken d'voornoemden Daniel, den soon ten deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben, houden en erffelijck blijven possideren ierstelijck het nieuwt huijs, schuerken ende schop metten gronden van dien, mitsgaders het gerechte derde part vande aenstede aende oosten sijde gestaen ende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaempt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse, Gerit Jan Adriaens, ende d'voornoemden Daniel aen d'een sijde oostwaerts, waer beneffens dit derde part sal affgepaelt worden, ende d'onmondich kint Gerit Adriaenssen van Beurden aen d'andere sijde westwaerts, streckende metten suijden eijnden aende erve Jan den soon hiernaer bedeelt, ende metten noordeneijnde aende gemeijne straet, Item nog de gerechte helfte aen westen sijde van een parcheeltjen saeijlants gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenissen, d'voors. Daniel aen d'een sijde westwaerts, ende den ackerwegh aen d'andere sijde oostwaerts, daer nochtans eenen slooth tusschen beijden is loopende, rechts metten suijden eijnden aende erven Jan den soon hier naer bedeelt, ende metten noorden eijnden aende voors. ackerwech, Item noch den gerechte helfte, aen noordensijde van een parcheel saeijlant in alsulcken vuegen ende grooten 't selven gelegen is binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenissen Gerit Jan Adriaens noortwaerts, waer beneffens desen helfte affgemeten sal worden, ende Michiel Adriaen Henricks, ende de erve d'onmondich kint Gerit Adriaenssen van Beurden hier naer bedeelt suijdwaerts, streckende metten oosten eijnde aende erven Denis Jan Denis, ende metten westeneijnde aen voors. ackerwech, los en vrij, vuijtgenomen t'vijffdepart in eenen chijns van thien stuijvers een oirt min ofte meer jaerlijcx aen de heer van Tilborch, ende sal noch in vergelijckinge van cavelen vuijtreijcken Lichtmis1664 toecomende aen het loth Gerit Gerit Willems Veramelvoirt hier naer bedeelt de somme van drijehondert guldens ende, Item noch twee hondert guldens aen Cornelis den soon respective sonder interest,

Waertegens Gerit Gerit Willems Veramelvoirt nomine uxoris ten deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben, houden ende erffelijck blijven besitten, Eerstelijck eenen eicken boom staende op de erve Daniel den sone, hier voorens bedeelt, welcken boom sal moeten worden geruijmt voor halff meij 1664 eerst comende, Item seecker schop metten gerecht derdepart int midden van voors. aenstede, Item noch de gerechte helfte aende oostensijde van een parcheel saeijlants aff te paelen beneffens den ackerwegh, daer nochtans eenen sloot tusschen beijde is loopende, Item noch de helfte aen de suijtsijde van een parcheel saeijlants, beneffens erffenissen Michiel Adriaen Henrics, ende d'onmodich kint Gerit Adriaenssen van Beurden, hier voorens naerder in het eerste loth vuijtgedruckt, los ende vrij, vuijtgenomen het vijfde part in eenen chijns van thien stuijvers een oirt min ofte meer jaerlijcx aende heer van Tilborch, ende sal noch in vergelijckingen van cavelen ontfangen Lichtmis 1664 van het loth Daniel den soon hier voorens bedeelt de somme van drijehondert guldens eens, Item vijftich guldens van het loth Jan den soon hier naer bedeelt respective sonder interest,

Waertegens Jan den soon ten deele bevallen is ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben, houden ende erffelijck blijven possideren, Eerstelijck het out huijs, met het resterende gerechte derdepart vande voors. aenstede aende westen sijde, beneffens erffenisse d'onmondich kint Gerit Adriaens van Beurden aff te paelen, ende eijndelijck noch een parcheel saeijlants inden vuegen, grooten ende manieren t'selfde t'eijnde de voors. aenstede gelegen is, aldaer tusschen erffenisse de voors. Jan met Daniel Adriaenssen van Beurden, ende Gerit Gerits Willems Veramelvoirt deen sijde, ende Cornelis Adriaen Aert Fiers d'andere sijde, streckende met beijde eijnden aende erven van het onmondich kint Gerit Adriaenssen van Beurden voors. ende dit metten gerechticheijt van te wegen over den ackerwech, aldaer als van outs, los en vrij, vuijtgenomen t'vijffdepart in eenen chijns van thien stuivers een oirt min ofte meer aen de heer van Tilborch, Item een loopen reductie rogge jaerlijcx aenden rentmeester Boucholt, twelck betaelt wert met seven stuivers acht penningen sjaers, ende sal noch in vergelijckinge van cavelen vuitreijcken Lichtmis 1664 toecomende aent loth het onmondich kint van Gerit Adriaenssen van Beurden hier naer bedeelt, de somme van vijffhondert guldens, Item aen Gerit Gerit Willem Veramelvoirt vijftich guldens eens respective sonder interest,

Waertegens de voors. momboirs ten behoeve van t'voornoemde onmondich kint, ten deele bevallen is, ende sal, 't selve also voor sijne portie hebben, houden ende erffelijck besitten, Eerstelijck een parcheel saeijlants twee lopensaten ende een half of te daer omtrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aen Stockhasselt, aldaer tusschen erffenisse de H. Geest van Tilborch aen d'een sijde suijtwaerts, de kinderen Peter Pauwels aen d'andere sijde noortwaerts, streckende metten westen eijnde aende erve de weduwe Herman de Roij, ende metten oosten eijnde aende gemeijne straet, Item noch een parcheeltjen saeijlants een lopensaet ende een quartier of te daer omtrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie ende plaetse voorscheven, aldaer tusschen erffenisse de kinderen van Marten Peters Cornelissen suijtwaerts ende Cornelis Anthonis Adriaenssoon noortwaerts, streckende metten westen eijnde aende erve van Peter Janssen van Heijst, ende metten oosten eijnde aende gemeijne straet, Item noch het gerecht vierdepart onbedeelt in een parcheel saeijlants int geheel, vier lopensaten of te daer omtrent begrijpende, nochtans soo groot en cleijn als t'selven gelegen is binnen de prochie ter plaetse voorschreven, aldaer tusschen erffenisse de kinderen Anthonis Adriaen Somers suitwaerts, ende Adriaen Jan Adriaen Goijaerts noortwaerts, streckende metten oosten eijnde aende erve d'erfgenamen Jan Adriaen Somers, waer over dese erve is wegende, ende metten westen eijnde aende erve van ... , noch een parcheel saeijlants twee lopensaten ende vijffentwintich roeden of te daer omtrent begrijpende, gelegen binnen de prochie voors. ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse de weduwe Adriaen Jan Joosten westwaerts, ende Gerit Willem Veramelvoirt oostwaerts, streckende metten suijden eijnde aende erve Michiel Adriaen Henricx, ende metten noorden eijnde aende erve Jan Adriaenssen van Beurden, daer nochtans eenen slooth ofte waterlos tusschen beijde is loopende, Ende eijntelijck noch den camer vande schuer, die welcken is staende op den erve Jan den soon hier voorens bedeelt, welcke schuer sal eerst affgebroocken mogen werden halff april 1664 toecomende, los en vrij, vuijtgenomen het vijffdepart in thien stuijvers chijns een oirt min of te meer aende heer van Tilborch, ende sal, t'voorschreve kint alnoch in vergelijckingen van cavelingen ontfangen Lichtmis 1664 toecomende vant loth Jan den soon hier voorens bedeelt de somme van vijffhondert carolingische guldens eens sonder interest,

Ende waer tegens Cornelis den soon ten deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor sijnen portie hebben, houden, ende erffelijck blijven possideren, ierstelijck den camer van seecker schop ende eickenboom, die welcken sijn staende op de erve Jan den soon hier voorens bedeelt, welck schop ende boom sal moeten werden geruijmt voor halff april 1664 toecomende, Item een parcheel saeijlants genaemt de Bocht, drije lopensaten of te daer omtrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborcgh ter plaetse genaemt aenden Heicant, aldaer tusschen erffenisse Jan Gerit Smolders d'oude aen deen sijde oostwaerts, ende d'voornoemden Cornelis aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten suijden eijnde aende erve Embrecht Wijten, ende metten noorden eijnde aende erve van de weduwe Adriaen Hendrick Denis, Item noch een parcheeltjen erven genaemt de Brem Weije bestaende in saeij ende weijlant, inden vuegen, grooten ende manieren t'selven gelegen is binnen de prochie ende plaetsen voors., aldaer tusschen erffenisse Jan Gerit Smolders d'oude suijtwaerts, ende oock aen den westen eijnde, ende de weduwe Adriaen Henrick Denis noortwaerts, streckende metten oosten eijnde aende gemeijne straet, Item noch een parcheeltjen saeijlants twee lopensaten of te daer omtrent begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetsen voorschreven aent Kerckhecken, aldaer tusschen erffenisse de weduwe Adraen Henrick Denis oost ende noortwaerts, Marten Janssen van Son suijtwaerts, ende de gemeijne straet westwaerts, Item noch een heijvelt in alsulcken vuegen ende grooten als t'selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse Niclaes Jacobs noortwaerts, ende Embrecht Wijten suijtwaerts, streckende metten oosten eijnde aende erve van d'voornoemde Cornelis, ende metten westen eijnde aende gemeijne straet, ende eijntelijck noch eenen hoijbeemt negen lopensaten, of te daer omtrent groot sijnde, gelegen onder de prochie van Gilse ter plaetse genaemt inde Blocxkens, aldaer tusschen erfenisse d'voorn gelijcke erffgenaemen aen d'een sijde oostwaerts, ende ... aen d'andere sijde westwaerts, streckende metten suiden eijnde aende erve Joost Matthijssen, ende metten noorden eijnde aende erve de kinderen Peter Denis Corsten, los en vrij, vuijtgenomen eenen stuiver chijns ofte eenen duijt min jaerlijcx aen sijn ho: den heere Prince van Oraengie, Item t'vijffdepart in eenen chijns van thien stuijvers een oirt min ofte meer aen de heer van Tilborch, ende sal noch in vergelijckinge van cavelen ontfangen Lichtmis 1664 toecomende van het loth Daniel den soon hier voorens bedeelt de somme van tweehondert guldens eens sonder interest,

Voorts is tusschen de voorschreven condividenten expresselijck ende geconditioneert, dat ijder op sijn aengecavelde loth ende deel, sal moeten gedoogen het wegen ende stegen als van outs ende tot noch toe is gedaen, mitsgaders alle waterlaeten, wegen, stegen, ende gebuerlijcke rechten te onderhouden, ende hebben hier mede d'een ten behoeve van d'ander, op ijeders aengecavelde deel volcoment vertegen ende gerenunieert, met verthijen, opdragen, overgeven ende affgaen in desen behoorlijck ende gewoonlijck sijnde super bona, dit voors. verthijen opdragen, overgeven en affgaen, mitsgaders dese erffdeijlinge te houden voor goed, vast, stentich, onverbrekelijck van weerden, sonder eenich wederseggen ende alle commer calangie ofte aentael hier vorens niet benoemt malcander te helpen affdoen, pro ut in forma sonder argelist, actum 23 februari 1663.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832